Entreprenörscheckar

Förbättra företagandet – sök entreprenörscheck!

Alla entreprenörscheckar är beviljade, dvs det finns inga medel kvar för att söka en entreprenörscheckar!

Leader Uross’ vision är att bidra till en föryngrad fast befolkning med lokal sysselsättning inom vårt geografiska område. För att möjliggöra att människor kan bo kvar eller kan flytta in krävs inte minst att det finns goda möjligheter till jobb. En gynnsam näringslivsutveckling är därmed en nödvändighet för landsbygdens framtid.

Stöd till projekt som handlar om entreprenörskap

Syftet med entreprenörscheckarna är i första hand att det ska startas nya verksamheter och därigenom skapas lokal sysselsättning, (se kategorierna Startstöd och Inspirationsstöd nedan). Stödet kan också vara ett sätt att förbättra förutsättningarna för en enskild bransch, d v s en grupp företagare, förening osv, (se kategorin Samverkansstöd). Syftet med projektet ska alltid vara långsiktigt.

Projekten kan vara av olika karaktär enligt följande:

Startstöd – stöd till start av ny verksamhet (obs! innan man registrerat företaget)

Inspirationsstöd – stöd till enskild aktivitet som inspirerar till ökat/förbättrat lokalt entreprenörskap och företagande

Samverkansstöd – stöd till samarbeten som leder till förbättrade förutsättningar för enskild bransch eller område, (exempelvis att flera företag går samman för att skapa gemensamt paketerbjudande)

Vad kan man få stöd för?

Entreprenörschecken kan ersätta faktiska kostnader som uppstår i projektet, till exempel:

 • Kostnader kring egenutförda undersökningar (men inte för egen arbetstid)
 • Kostnader för anlitande av renoveringskonsult 
 • Marknadsföringskostnader
 • Skapa nya affärskontakter, bygga nätverk
 • Kompetensutveckling, studiebesök, utveckla färdigheter

Vem/vad ger vi inte stöd till?

 • Enskilda befintliga företag
 • Privatpersoner med registrerad firma inom samma eller angränsande bransch
 • Vinstutdelande föreningar/organisationer
 • Statligt finansierad verksamhet
 • Drift av ordinarie verksamhet
 • Hårda investeringar som t ex datorer, maskiner, lokaler
 • Egen arbetstid ersätts inte (den benämns istället ideell tid och räknas som din egna medfinansiering till projektet)

Hur mycket pengar kan man få?

Varje projekt kan maximalt få 30 000 kr. Man kan även söka en mindre summa, det behöver inte vara 30 000 kr. Stödet betalas i vanliga fall ut i efterhand, företrädesvis genom att Leader Uross betalar de uppkomna kostnaderna på faktura direkt från leverantören. Stödet betalas alltså inte ut som kontanta medel.

Vem kan söka?

Vem som kan söka är alltid avhängigt projektets karaktär, se nedan.

Startstöd och Inspirationsstöd kan sökas av:

 • Privatperson (enskild eller grupp)
 • Privatperson som passivt/aktivt har annan verksamhet, exempelvis delägare i ett aktiebolag eller med vilande företag*
 • Samverkande företag*
 • Föreningar*
 • Organisationer*

* förutsatt att den nya tilltänkta verksamheten är väsentligt skild från den egna befintliga verksamheten.

Samverkansstöd kan sökas av:

 • Grupp av företag (minst 3 stycken)
 • Förening/organisation som företräder och verkar i sina medlemmars intressen
 • Flera samverkande föreningar/organisationer

Geografiskt område

Stöd ges endast till projekt som gynnar Leader Uross verksamhetsområde, se karta här. Projektet får också gynna område utanför Leader Uross, men ska då i huvudsak gynna det egna verksamhetsområdet.

Prioriterade branscher

Stödet riktas till alla näringar, men följande områden prioriteras:

 • Turism- och besöksnäring
 • Hästnäring
 • Förädling/mathantverk
 • Jordbruk
 • Energi
 • Vatten och avlopp

Vad bidrar jag själv med?

Vi kräver inte någon ekonomisk medfinansiering för entreprenörscheckarna. Däremot ska varje projekt bidra med ideell tid, dvs arbetad tid utan ersättning. Hur många timmar som krävs beror på hur mycket pengar du/ni söker.