Livskvalitet – ökad attraktionskraft

Projekt: Blidö Bio & Kultur
Projektägare: Blidö bio vänförening
Beskrivning: Projektet grundar sig på visionen att etablera ett kulturhus på Blidö (Blidö Bio) med en bred repertoar av hög kvalitet året runt och som bidrar till en ökad mångfald inom det kulturella området på Blidö med omnejd. Blidöborna och gäster kan på Blidö Bio uppleva ett kvalitativt utbud av konserter, teater, balett och bioföreställningar på sin egen ö och behöver inte uppsöka en storstad. Sökanden vill även aktivt bidra till att stärka samverkan mellan företag i Blidöbygden.
LAG beslutade att bifalla ansökan med 900 000 kr, varav 270 000 kr från LAG-potten och 630 000 kr i projektstöd. Det tillkommer 50 000 kr i privat finansiering.
Total projektomslutning: 1 982 500 kr
LAG:s motivering: Projektet uppfyller målen inom Leader Uross utvecklingsstrategi, fokusområde 1. Sysselsättning, med fokus på näringsliv och besöksnäring samt fokusområde 3. Livskvalité genom att erbjuda en attraktiv mötesplats för fastboende samt ett ökat utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Vidare uppfylls målen inom det genomgående temat Samverkan/ Nätverkande och projektet jobbar utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt.
Projekttid: 2010-03-01 – 2014-07-31

Projekt: Dansbana på Grytholmen, Muskö
Projektägare: Muskö kulturförening
Beskrivning: Projektet syftar till att bygga en utedansbana/friluftsscen på Muskö för att skapa en gemensam mötesplats för Musköborna.
LAG beslutade att bifalla ansökan med 335 000 kr, varav 96 300 kr från LAG-potten och 238 700 kr i projektstöd. Total projektomslutning: 531 100 kr
LAG:s motivering: Projektet uppfyller väl målen inom Leader Uross utvecklingsstrategi, fokusområde 3. Livskvalitet (värna om våra kulturvärden, bra utbud av kulturaktiviteter), 4. Miljö (bevarade kulturvärden ökar attraktionskraften) samt inom det genomgående temat samverkan/nätverkande.
Projekttid: 2010-04-29 – 2013-09-30 (Slutredovisning inlämnad till Länsstyrelsen)

Projekt: Svartnö Byskola
Projektägare: Svartnö Byskola intresseförening
Beskrivning: Projektet syftar till att återställa Svartnö Byskola i sitt ursprungsskick och samtidigt skapa en mötesplats för medlemmar, boende, lokala föreningar och företag för att gynna utvecklingen av bygden. Idén kommer ur att byn genom Svartnö Byskolas Intresseförening lyckats återförvärva skolan som är i stort behov av att renoveras. Faktum att skolan i princip stått orörd sedan den avvecklades 1939 har gjort att den i princip är i original. En byggnadsantikvarisk undersökning har gjorts som understryker att skolan är unik. Genom medlemmarnas engagemang har också behovet av en gemensam lokal blivit starkare och det är tydligt att det finns en stor potential för bygdens utveckling i de nätverk som skapats.
LAG beslutade att bifalla projektet med 305 000 kr i projektstöd. Total projektomslutning: 740 000 kr.
LAG:s motivering: Projektet uppfyller målen i Leader Uross utvecklingsstrategi, fokusområde 3. Livskvalitet genom att försöka skapa en mötesplats för social samvaro samt fokusområde 1. Lokalt näringsliv genom att underlätta för ett diversifierat näringsliv. Likaså fokusområde 4. Miljö då projektet kommer att öka områdets attraktionskraft genom bevarade kulturvärden.
Projektperiod: 2011-09-01 – 2013-12-31

Projekt: Kyrkbåten 1863
Projektägare: Föreningen Allmogebåtar Arbetslag Norra Roslagen
Beskrivning: Föreningen vill bygga en replika av den kyrkbåt som en gång låg vid Färgärde och som nu ligger på Gammelhus i Östhammar. Syftet med projektet är att skapa en sevärdhet efter förlagan, att få kunskap om hur kyrkbåten användes och att återskapa delar av denna användning. Den urgamla sjövägen mellan Söderön och Östhammar kan återupplevas och används för att öka ortens attraktionskraft.
LAG beslutade att bifalla projektet med 59 300 kr i projektstöd. Total projektomslutning: 321 800 kr.
LAG:s motivering: Projektet uppfyller målen i Leader Uross utvecklingsstrategi, fokusområde 1. Lokalt företagande/besöksnäring samt temat Vatten och Samverkan/nätverkande. En kyrkbåt ska byggas efter gamla förlagor, och det skapar nya nätverk när de kunniga, ideella båtbyggarna går vidare tillsammans med andra aktörer för att sätta in båten i någon form av trafik över Östhammarsfjärden. Det kommer att gynna Östhammars attraktionskraft när båten finns för att ta bröllopspar och andra besökare från Östhammar till Söderön och tillbaka. Byggandet av båten kan också komma att skapa nya nätverk mellan äldre och yngre människor som är intresserade av gamla båtar.
Projektperiod: 2012-03-29 – 2014-06-30

Projekt: CultuRing Roslagen
Projektägare: Mai Lundell/distingo
Beskrivning: Projektet syftar till att i samarbete mellan ideella och företagsaktörer utveckla kulturnäringen i Roslagen. I arbetet ska involveras kulturskapare, oväntade och oanvända miljöer och för oss nya målgrupper. Långsiktigt ska projektet bidra till bättre levnads- och affärsmöjligheter för kulturentreprenörer och – aktörer på landsbygden. En ekonomisk förening för fortsatt arbete ska bildas under projekttiden.
LAG beslutade att bifalla projektet med 252 000 kr, varav 75 600 kr från LAG:s Leaderpott och 176 400 kr i projektstöd. Total projektomslutning: 540 780 kr.
LAG:s motivering: Projektet uppfyller målen i Leader Uross utvecklingsstrategi, fokusområde 1. Möjlighet till sysselsättning, genom att undersöka bättre förutsättningar för kulturarbetare, konstnärer, mathantverkare mfl att få rimlig ersättning för sitt arbete, samt fokusområde. 3. Livskvalité genom att utveckla ett bredare utbud av högkvalitativa kulturarrangemang på landsbygden. Vidare jobbar projektet med att samla olika aktörer inom kulturhantverket, något som ligger inom strategins genomgående tema Samverkan/Nätverkande.
Projektperiod: 2012-04-02 – 2013-12-30

Projekt: Utveckling av digitalkultur i landsbygd
Projektägare: Nifenlanet
Beskrivning: Projektet syftar till att erbjuda fritidsgårdspersonal och ungdomar utbildning inom föreningsbildning och digitalkultur samt ge dem resurser att skapa LAN. LAN är en aktivitet där personer träffas i en fysisk miljö och engagerar sig inom digitalkultur. Digitalkultur är förenklat allt som rör digitalt skapande och utövande via datorer. Projektägarens uppgift blir att visa ungdomarna hur man bildar och leder egna föreningar. Som redskap använder man sig av ett ambulerande LAN med åtta datorer i Nynäshamn och Haninge. I samband med detta informerar man och utbildar personalen och ungdomarna om föreningsbildning och digitalkultur. Projektets ambition är att möta den efterfrågan man fått från ungdomar och fritidsgårdar på landsbygden under flera års tid.
LAG beslutade att bifalla projektet med 384 128 kr i projektstöd. Total projektomslutning: 636 128 kr.
LAG:s motivering: Projektet uppfyller målen i Leader Uross utvecklingsstrategi, fokusområde 3. Livskvalitet samt det genomgående tema Barn&Ungdom, då det ökar utbudet av attraktiva fritidsaktiviteter för unga boende i området samt att berörda ungdomar stimuleras att aktivt ta ansvar för sin egen fritid genom att lära sig hur man bildar och leder egna föreningar (inom spel- och digitalkultur).
Projektperiod: : 2012-10-10 – 2014-02-28

Projekt: Båkbergsgården Arholma
Projektägare: Arholma byalags samfällighetsförening
Beskrivning: Projektet har som mål en invändig ombyggnad av Arholmas samlingslokal inkl installation av värmepump i syfte att skapa en större och mer funktionell samlingslokal. Både öns föreningar och grupper som bor på öns vandrarhem, tältplats och gästhamnar har behov/glädje av en bra samlingslokal.
LAG beslutade att bifalla projektet med 92 940 kr, varav 27 882 kr från LAG:s Leaderpott och 65 058 kr i projektstöd. Total projektomslutning: 154 900 kr.
LAG:s motivering: Projektet uppfyller målen i Leader Uross utvecklingsstrategi, fokusområde 3. Livskvalité genom att förbättra förutsättningarna för långsiktigt effektivt utnyttjande av den viktiga samlingslokalen på Arholma. För att mötesplatsen ska kunna bidra till det sociala kittet och spela en roll i öns utveckling måste den kunna värmas upp året runt för rimliga kostnader samt ha en funktionell planlösning.
Projektperiod: 2012-10-15 – 2014-04-01

Projekt: Vingar – Vi får Fjärilarnas Marker att lyfta genom arbete med barn och ungdomar
Projektägare: Nynäshamns naturskyddsförening
Beskrivning: Projektet Vingar lyfter fram naturvärdena i Fjärilarnas Marker i Stora Vika och engagerar flera i arbetet. Markerna är en av Stockholms läns artrikaste fjärilslokaler med stor potential att bli ett attraktivt besöksmål. Projektet ska dels involvera en ny målgrupp – barn och ungdomar – och kombinerar naturvård, miljöpedagogik och friluftsliv. Vi ökar barnens förståelse för ekosystemet och biologisk mångfald, förbättrar tillgängligheten och attraktiviteten på Fjärilsstigen med en skyltning som lockar till kunskap och lek. Vidare ska man utforska möjligheterna att involvera andra grupper och hitta synergier som lyfter fram Fjärilarnas Marker.
LAG beslutade att bifalla projektet med 145 300 kr, varav 15 940 kr från LAG:s Leaderpott och 129 360 kr i projektstöd. Total projektomslutning: 177 500 kr.
LAG:s motivering: Projektet uppfyller målen i Leader Uross utvecklingsstrategi, fokusområdena miljö och genomgående tema barn/ungdom. Syftet är att utveckla en långsiktig hållbar lösning för underhåll och utveckling av en av Stockholms läns artrikaste fjärilslokaler som finns i ett gammalt kalkbrott. Projektet ska engagera barn och ungdomar genom en kombination av naturvård, miljöpedagogik och friluftsliv och i samarbete med kommunens naturskola öka barnens förståelse för ekosystemet och biologisk mångfald, förbättra fjärilsstigens tillgänglighet och attraktivitet samt att därigenom öka markernas potential att bli ett attraktivt besöksmål.
Projektperiod: 2013-02-04 – 2014-09-30

Projekt: Ljusterö Graffiti skola
Projektägare: Ljusterö konstförening
Beskrivning: Projektets övergripande mål är att stärka besöksnäringen på Ljusterö genom att öka öns attraktivitet. Detta projekt syftar till att bygga en 40 meter lång permanent graffitivägg på Ljusterö Torg där ett graffitikonstverk av några av Europas ledande konstnärer ska uppföras, vilket ska marknadsföras som ett internationellt event via webben. Vid Ljusterö skola ska en mindre övningsvägg installeras och en fortlöpande utbildning i graffitikonst i samarbete med Österåkers kommun/Ljusterö skola/Ljusterö museum skapas. Ljusterö ska bli en plats för att lära och utöva graffiti och iom detta bli en attraktion för nya målgrupper.
LAG beslutade att bifalla projektet med 300 000 kr i projektstöd. Total projektomslutning: 563 750 kr.
LAG:s motivering: Projektet uppfyller målen inom Leader Uross utvecklingsstrategi, fokusområden 1. Möjlighet till sysselsättning, fokus Turism/besöksnäringen genom att skapa en graffitivägg där internationellt kända konstnärer ska uppföra graffitiverk, något som kommer att förstärka Ljusterös attraktionskraft. Vidare uppfyller projektet Uross’ utvecklingsstrategins fokusområde 3. Livskvalitet då det bidrar till ett ökat utbud av kulturaktiviteter. En annan intressant aspekt är planen att också uppföra en mindre graffitivägg vid skolan samt att ta fram en utbildning som skolan kan hålla i, något som kommer att attrahera fler ungdomar att söka sig till Ljusterö, samt att det ger ett större utbud av fritidssysselsättning för öns unga.
Projektperiod: 2013-05-29 – 2014-09-30

Projekt: HMK – HÄLSA- MAT- KULTUR
Projektägare: Sättraby bygdegårdsförening
Beskrivning: Mellan Rimbo och Edsbro ligger Sättraby bygdegård, en viktig samlingsplats i området. Föreningen vill utveckla verksamheten ytterligare genom att bygga om det befintliga lilla köket. Matlagningskurser, uthyrning till nya målgrupper som då kan laga sin egen mat, skolans hemkunskapslektioner mm ska hjälpa till att utveckla bygdegårdens roll genom att samla alla åldrar, kön, folkslag genom gemensamma aktiviteter kring mat. Att främja hälsan och kulturen genom maten m.a.o.
LAG beslutade att bifalla projektet med 235 600 kr, varav 54 883 kr från LAG:s Leaderpott och 180 717 kr i projektstöd. Total projektomslutning: 373 600 kr.
LAG:s motivering: Projektet bidrar till att uppfylla målen i Leader Uross utvecklingsstrategi, fokusområde 3. Livskvalitet genom att skapa bättre förutsättningar för bygdegården att utveckla sin verksamhet. Ett ombyggt kök kommer att öka möjligheten att genom matlagningskurser och andra mat-kultur-hälsa-arrangemang främja och utveckla umgänge över generationsgränser, olika intresseområden samt över sociala gränser. Samarbete med skolan, kyrkan, Jordnävarna mfl kommer att hjälpa till att utveckla bygdegårdens roll genom att samla alla åldrar, kön, folkslag genom gemensamma aktiviteter kring mat.
Projektperiod: 2013-05-30 – 2014-05-31

Projekt: Kulturens Hjärta i Tungelsta
Projektägare: Kulturföreningen MusikCentralen
Beskrivning: MusikCentralen i Tungelsta har sedan 1981 haft en viktig roll för musiklivet i Tungelsta och i Haninge kommun. Byggnaden är dock i dåligt skick och genom ett antal miljöåtgärder vill man säkra ett viktigt lokalt kulturliv i Tungelsta, där musikhuset är basen för en framtida festival.
LAG beslutade att bifalla projektet med 455 000 kr, varav 101 500 kr från LAG:s Leaderpott och 353 500 kr i projektstöd. Total projektomslutning: 719 000 kr.
LAG:s motivering: Projektet bidrar till att uppfylla målen i Leader Uross utvecklingsstrategi, fokusområde 3. Livskvalitet, genom att med stor egen insats rusta upp en befintlig föreningslokal som spelar en viktig roll för musik- och kulturlivet i Tungelsta, Haninge. En bred projektgrupp samt en namninsamling visar ortens starka intresse för verksamheten, och att projektet främjar även Uross’ horisentella prioriteringar som samverkan&nätverkande.
Projektperiod: 2013-05-30 – 2014-12-31

Livskvalitet – attraktivt boende