Miljö – kulturlandskap

Projekt: Ingmarsö – åtgärder för att bevara och utveckla vårt levande kulturlandskap
Projektägare: Ingmarsö byalag
Beskrivning: Projektet syftar till att långsiktigt bevara och utveckla ett levande kulturlandskap på Ingmarsö, till gagn för friluftsliv och naturvård, genom att ta tillvara den potential som finns hos människor som verkar på ön. Projektet handlar lika mycket om konkreta restaureringsåtgärder som nätverkskapande mellan olika aktörer på ön, lantbrukare, byalaget mfl.
LAG beslutade att bifalla ansökan med 418 000 kr, varav 125 400 kr från LAG-potten och 292 600 kr i projektstöd. Total projektomslutning: 713 000 kr
LAG:s motivering: Projektet uppfyller målen inom Leader Uross utvecklingsstrategi, fokusområde 1. Sysselsättning, med fokus på lantbruk/trädgård (ökning av lokalt producerade produkter, öppna landskap), 4. Miljö (bevara kulturlandskap) samt inom det genomgående temat samverkan/nätverkande och de horisontella prioriteringarna hållbar utveckling, kompetensutveckling (kunskapsöverföring).
Projekttid: 2010-04-01 – 2013-10-31 (Slutredovisning inlämnad till Länsstyrelsen)

Projekt: Hagmarker i kulturlandskapet
Projektägare: Stiftelsen Livsuniversitetet
Beskrivning: Inom ramen för projektet vill projektägaren restaurera hagmarker med höga natur- och kulturvärden inom Mälby gård, stängsla för betesdrift samt anlägga en naturstig med information om natur/kultur, i syfte att öka områdets attraktivitet och tillgänglighet för allmänhet, skolor samt egna kursdeltagare.
LAG beslutade att bifalla ansökan med 152 000 kr, varav 45 600 kr från LAG-potten och 106 400 kr i projektstöd. Total projektomslutning: 233 850 kr
LAG:s motivering: Projektet uppfyller målen inom Leader Uross utvecklingsstrategi, fokusområde 4. Miljö (öppna betade landskap som bevaras för framtiden, bidra till ekologiskt hållbar utveckling). Att anlägga en natur-/kulturstig kan bidra till att göra området mer attraktivt för fastboende som besökare (ökat livskvalitet).
Projekttid: 2010-05-03 – 2013-11-30

Projekt: Stigprojekt Gällnö
Projektägare: Gällnö kultur- och naturstig
Beskrivning: Gällnö är en ö inom Värmdö kommun, med bl a 2 ångbåtsbryggor, en handelsbod och ett vandrarhem. Projektet syftar till att förbättra delar av öns stigsystem för att skapa bättre förutsättningar för utveckling av öns näringsliv, hantverk och turism då en bra stig skulle göra det enklare att ta sig mellan bryggorna, till/från handelsboden och mellan olika sevärdheter. Föreningen vill inom ramen för projektet också sätta upp skyltar och tavlor för att lyfta fram Gällnös många sevärdheter och intressanta historia samt flora och fauna.
LAG beslutade att bifalla projektet med 568 178 kr, varav 121 278 kr från LAG:s Leaderpott och 446 900 kr i projektstöd. Total projektomslutning: 879 453 kr.
LAG:s motivering: Projektet uppfyller målen inom Leader Uross utvecklingsstrategi, fokusområde 1. Sysselsättning, fokus turism/besöksnäring samt framförallt fokusområde 4. Miljö, fokus att öka landsbygdens attraktionskraft för boende, företagande och rekreation genom att öka tillgängligheten samt lyfta fram skärgårdens natur- och kulturvärden.
Projektperiod: 2010-11-30 – 2014-10-31

Projekt: Restaurering av Sitsängens åker- och betesmarker
Projektägare: Sitsängens tomtägareförening
Beskrivning: Projektets mål är att återställa ett gammalt skärgårdshemman på Muskö i Stockholms södra skärgård. Här levde en gång Bror Wiberg på djurhållning fiske och skogsbruk. Föreningen vill återskapa de betesmarker och ängar som nu är igenvuxna, och ge öbor och turister en naturstig som utflyktsmål. Prioriteringen ligger efter återremittering på beteshagen mot sjön och viltspången.
LAG beslutade att bifalla projektet med 457 725 kr, varav 109 318 kr från LAG:s Leaderpott och 348 407 kr i projektstöd. Total projektomslutning: 709 225 kr.
LAG:s motivering: Projektet uppfyller målen i Leader Uross utvecklingsstrategi, fokusområde 4. Miljö, genom att återskapa och därmed bevara kulturlandskapet i skärgården. Efter projektets genomförande ska områdena hållas öppet med betande djur. Stockholms skärgårds naturvärden är viktiga att värna då de bidrar till skärgårdens attraktionskraft.
Projektperiod: 2011-08-22 – 2014-06-01

Projekt: Besöksgård på Hjälmö
Projektägare: Skärgårdsstiftelsen
Beskrivning: Projektet ska skapa en välkomnande besöksgård på Hjälmö där man kan förmedla intressant kunskap om skärgårdsjordbruk förr och nu samt visa på det småskaliga jordbrukets betydelse för den biologiska mångfalden. Renovera logen för att inrymma en utställning, anlägga naturstig och utveckla årligen återkommande gårdsdagar.
LAG beslutade att bifalla projektet med 914 880 kr i projektstöd. Total projektomslutning: 1 660 580 kr. LAG:s motivering: Projektet uppfyller målen inom Leader Uross utvecklingsstrategi, fokusområde 4. Miljö genom att pedagogiskt jobba med det småskaliga jordbrukets betydelse för det attraktiva skärgårdslandskapet och för den biologiska mångfalden. Samtidigt jobbar projektet med ett ökat utbud av fritidsaktiviteter som kan skapa bättre förutsättningar för besöksnäringen, något som Hjälmös grannöar och näringsidkare där kan dra nytta av. Detta innebär att projektet även bidrar till Uross’ fokusområde 1. Sysselsättning och lokalt näringsliv/företagande.
Projektperiod: 2011-10-26 – 2013-12-01

Projekt: Utveckling av biodlingen på Södertörn
Projektägare: Sotholms Härads biodlareförening
Beskrivning: Under de senaste 10 åren har olika sjukdomar decimerat bistammen med mellan 30-40 % i en stor del av världen, vilket gör det angeläget att utbilda fler biodlare, producera fler bisamhällen och utveckla drottningodling. Bigården på Berga Naturbruksgymnasium i Haninge kommun ska utvecklas för att skapa bättre förutsättningar för lyckade utbildningsinsatser.
LAG beslutade att bifalla projektet med 90 000 kr, varav 27 000 kr från LAG:s Leaderpott och 63 000 kr i projektstöd. Total projektomslutning: 155 000kr.
LAG:s motivering: Projektet uppfyller målen inom Leader Uross utvecklingsstrategi, fokusområde 3. Livskvalitet då biodling för många är en meningsfull fritidssysselsättning men framförallt fokusområde 4. Miljö, genom att verkar för en ekologisk hållbar utveckling och bevarandet av den biologiska mångfalden. Biodlingen är viktig både för honungsproduktionen och för binas pollinering av fruktträd, bär, buskar och olika jordbruksgrödor och har därmed ett stort ekonomiskt värde, vilket gör det önskvärt att fler börjar med biodling. Den svenska honungsproduktionen står dessutom bara för knappt hälften av konsumtionen, varför fler biodlare och fler bisamhällen behövs.
Projektperiod: 2011-11-02 – 2014-04-30

Projekt: Friluftskarta för Ingmarsö-Brottö och Finnhamn
Projektägare: Ingmarsö Byalag
Beskrivning: Ingmarsö Byalag har för avsikt att ta fram en vandringskarta, både som trycksak och på webben, för att göra ön mer tillgänglig för besökare och boende. Kartan ska visa vad Ingmarsö-Brottö och Finnhamn har att erbjuda som utflyktsmål och också förmedla kunskap om natur- och kulturvärden. Information om ekologiskt känsliga områden ska bidra till ökad naturhänsyn. Idén om en vandringskarta har väckts efter tre tidigare projekt på Ingmarsö. Kartan blir ett sätt att dra ytterligare nytta av den information om de natur- och kulturvärden som samlats in på Ingmarsö och sprida den kunskapen vidare.
LAG beslutade att bifalla projektet med 136 937 kr, varav 22 881 kr från LAG:s Leaderpott och 114 056 kr i projektstöd. Total projektomslutning: 269 900 kr.
LAG:s motivering: Projektet uppfyller målen inom Leader Uross utvecklingsstrategi, fokusområde 4. Miljö, fokus att öka landsbygdens attraktionskraft för boende, företagande och rekreation genom att öka tillgängligheten samt lyfta fram skärgårdens natur- och kulturvärden. Även fokusområde 1. Sysselsättning, fokus turism/besöksnäring berörs positivt.
Projektperiod: 2012-02-07 – 2013-10-31 (Slutredovisning inlämnad till Länsstyrelsen)

Projekt: Naturvård på Gräskö
Projektägare: Gräsköfladens samfällighetsförening
Beskrivning: Projektet syftar till att göra ett naturområde på västra Gräskö mer lättillgängligt, trivsamt och säkert att vistas i för boende och besökande. Insatserna utgår ifrån en grönområdesplan som Skogsstyrelsen har tagit fram i juni 2011.
LAG beslutade att bifalla projektet med 99 500 kr, varav 29 850 kr från LAG:s Leaderpott och 69 650 kr i projektstöd. Total projektomslutning: 153 400kr.
LAG:s motivering: Projektet uppfyller målen i Leader Uross utvecklingsstrategi, fokusområde 4. Miljö genom att öppna upp ett område på Gräskö och därigenom göra området till en mer attraktiv miljö för boende och rekreation. Tack vare den Skogsstyrelsens grönområdesplan som ligger till grund för arbetet kan projektet bevara skärgårdsmiljön med en försiktig och medveten utveckling av landskapet.
Projektperiod: 2012-08-14 – 2014-11-15

Projekt: Vikarutveckling
Projektägare: Vikarsjöarnas Avrinningsområde
Beskrivning: På Söderön (Östhammars kommun) ligger Vikarsjöarnas vattensystem. Ansökan avser en förstudie för att undersöka möjligheten att förena intressen kring kultur, miljö, befintligt lantbruk och lokala verksamheter i samband med att vattensystemet restaureras. Man ser stora möjligheter att i samband med åtgärder för avvattning bl a bygga fångstdammar för kväve/fosfor, inventera/identifiera kultur- och naturminnen, se över hur dessa kan tillvaratas på ett långsiktigt hållbart sätt samt öppna upp området delvis för besökare (vandringsstigar, informationsskyltar). Ett viktigt inslag i projektplanen är den lokala förankringen för åtgärderna.
LAG beslutade att bifalla projektet med 100 000 kr, varav 9 000 kr från LAG:s Leaderpott och 91 000 kr i projektstöd. Total projektomslutning: 220 050 kr.
LAG:s motivering: Projektet uppfyller målen i Leader Uross utvecklingsstrategi, fokusområde 4. Miljö genom att inom ramen för en förstudie undersöka förutsättningar för minskad miljöbelastning från lantbruk och enskilda avlopp, stimulera till lokala lösningar samt stimulera till bevarande av kulturlandskap. Långsiktigt är målet att bevara det öppna landskapet med aktiva jordbruk, en ökad biologisk mångfald och minskad näringsbelastning till de närmaste fjärdarna och till Östersjön samt att förbättra fiskemiljön med hjälp av bättre vandringsvägar, lek- och yngelplatser. Även det rörliga friluftslivet kommer att gynnas av ett senare genomförandeprojekt.
Projektperiod: 2012-11-16 – 2013-12-31

Projekt: Värdefull odlingsbygd – förstudie till samverkan för hållbart jordbruk i Roslagen
Projektägare: Norrtälje Naturvårdsstiftelse
Beskrivning: Projektet är en förstudie som syftar till att samla in information om natur- och kulturvärden i olika geografiska områden inom Norrtälje kommun, öppna en dialog med de lokala aktörerna, och ta reda på hur de ställer sig till att delta i ett genomförandeprojekt. Ett sådant genomförandeprojekt skulle sedan utveckla områdena, behoven skulle bedömas och åtgärder vidtas. Åtgärderna skulle kunna bestå av allt från praktisk naturvård till pedagogiska seminarier och ha till syfte att långsiktigt ta vara på och öka värden för natur, rekreation och kultur. För att nå detta mål är det nödvändigt att ta vara på lokala aktörers engagemang, intresse och kunskap samt att erbjuda de som förvaltar trakterna tillgång till stöd och expertis. Här börjar förstudien att undersöka/skapa förutsättningar.
LAG beslutade att bifalla projektet med 217 000 kr, varav 35 254 kr från LAG:s Leaderpott och 181 746 kr i projektstöd. Total projektomslutning: 324 012 kr.
LAG:s motivering: Projektet uppfyller målen i Leader Uross utvecklingsstrategi, fokusområde miljö, genom att undersöka förutsättningar för och stimulera till att lokalt berörda lantbrukare, markägare och intresseföreningar i samverkan ökar sin kompetens samt att ta fram åtgärder för bevarandet av kulturlandskapet i fem utvalda områden.
Projektperiod: 2013-01-31 – 2013-12-31