Miljö – renare vatten

Projekt: Kyrkvikens avlopp – Gemensamhetsanläggning
Projektägare: Kyrkvikens avloppsförening
Beskrivning: Utreda förutsättningar och kostnader för anslutning av fastigheter runt Kyrkviken på Utö (privata hushåll, skola) till en gemensamhetsanläggning som ansluter till befintligt reningsverk som drivs av Skärgårdsstiftelsen.
LAG beslutade att bifalla projektet med 166 000 kr i projektstöd. Total projektomslutning: 257 000 kr.
LAG:s motivering: Projektet uppfyller målen i Leader Uross utvecklingsstrategi, fokusområde 4. Miljö, då det medverkar till en utveckling mot kretsloppstänkande. Det kommer att minska miljöbelastningen från enskilda avlopp, bidrar till bevarandet av skärgårdsmiljön samt jobbar med lokala lösningar. Projektet berör vidare det genomgående temat Vatten, genom att stimulera till lokala VA-lösningar. Positiv är samverkan mellan privata hushåll, skolan, kommunen och Skärgårdsstiftelsen.
Projektperiod: 2012-03-22 – 2014-03-30

Projekt: Restaurering av Innerfjärdens kanaler
Projektägare: Kavarö vattenvårdsförening
Beskrivning: Föreningen vill genom muddring och rensning, samt avverkning av vass, i kanalerna till Innerfjärdens vattensystem bevara möjligheterna till färd med småbåtar och kanoter samt nyttjande av ett friskt vatten för bad och fiske. Verksamheter för dessa syften har pågått länge i samråd med berörda intressenter, men nu krävs mer ingripande och kostsamma arbeten.
LAG beslutade att bifalla projektet med 134 225 kr, varav 40 267 kr från LAG:s Leaderpott och 93 958 kr i projektstöd. Total projektomslutning: 206 500 kr.
LAG:s motivering: Projektet uppfyller målen i Leader Uross utvecklingsstrategi, fokusområdena miljö och företagandet/besöksnäring samt det genomgående temat vatten genom att bidra till högre vattenkvalité och därmed ge bättre förutsättningar för både biologisk mångfald och båtliv med småbåtar som kajak o dyl.
Projektperiod: 2013-02-01 – 2014-09-01