Näringslivsutveckling allmänt

Projekt: Utvecklingsprogrammet Landsort 2020
Projektägare: Landsorts sjö- och miljöcentrum ek.för.
Beskrivning: Utvecklingsprogrammet Landsort 2020 togs under 2009 fram av boende och företag på ön, för att utveckla fastboende och jobb på Landsort. Det rymmer femton delprojekt inom Infrastruktur, Besöksnäring, Högskolor resp Företagande, i samverkan med en rad samhällsorgan. Projektansökan gäller stöd för projektledning för att hålla samman detta utvecklingsarbete, driva på, bygga kontakter, organisera och få till stånd genomföranden.
LAG beslutade att bifalla ansökan med 317 000 kr, varav 95 100 kr från LAG-potten och 221 900 kr i projektstöd. Total projektomslutning 488 700 kr.
LAG:s motivering: Projektet har välgenomtänkta och konkret uppföljbara mål uppfyller väl målen inom Leader Uross utvecklingsstrategi, fokusområde 1. Sysselsättning (lokala arbetstillfällen, besöksnäring/turism), 2. Boende, 3. Livskvalitet (lokal samhällsservice) samt det genomgående temat barn&ungdom och samverkan&nätverkande.
Projekttid: 2010-02-01 – 2012-03-31 (Slutredovisning inlämnad till Länsstyrelsen)

Projekt: Mötesplats Norra Sorunda
Projektägare: Västerby bygdegårdsförening
Beskrivning: Projektet syftar till att utveckla Västerby bygdegård för att bevara/skapa arbetstillfällen, öka närheten till kommunal service, skapa en mötesplats som är öppen för företagare och boende i området, allt detta i samarbete med Norra Sorunda Företagarnätverk m.fl. Vidare ska en ”turistpoint” skapas, tillsammans med café.
LAG beslutade att bifalla ansökan med 475 200 kr, varav 142 560 kr från LAG-potten och 332 640 kr i projektstöd. Total projektomslutning: 618 125 kr
LAG:s motivering: Projektet uppfyller målen inom Leader Uross utvecklingsstrategi, fokusområde 1. Sysselsättning, med fokus på näringsliv och besöksnäring samt fokusområde 3. Livskvalité genom att erbjuda en attraktiv mötesplats för fastboende samt ett ökat utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Vidare uppfylls målen inom det genomgående temat Samverkan & Nätverkande och projektet jobbar utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt.
Projekttid: 2010-03-15 – 2013-05-30 (Slutredovisning inlämnad till Länsstyrelsen)

Projekt: ISIS – Integration in i Samhället genom Interkulturellt Samarbete
Projektägare: Hallstaviksnätverket
Beskrivning: Hallstaviksnätverket vill sammanföra kommunens äldre kvinnor med traktens invandrarkvinnor. Stora delar av dessa grupper lever ett isolerat liv från samhället. Målet för invandrarkvinnorna är att lära sig språket, integration, öppna upp portarna för arbetsmarknaden och bevarande av gamla handarbetstraditioner. Dessutom ska deltagarna motiveras till att bli socialt aktivare i kommunen och med varandra.
LAG beslutade att bifalla projektet med 808 000 kr, varav 242 400 kr från LAG:s Leaderpott och 565 600 kr i projektstöd. Total projektomslutning: 1 480 800 kr.
LAG:s motivering: Projektet uppfyller målen inom Leader Uross utvecklingsstrategi, fokusområde 3. Livskvalitet, genom att förbättra möjligheten för umgänge över generationsgränser, olika intresseområden samt över sociala gränser. Projektet vill underlätta för fler invandrare att ta ett steg in i samhället och bli en aktiv del av det, vilket innebär allt från att lära sig språket till att kunna ta klivet in i arbetslivet. Projektet kan bidra till att människor med annan kulturell bakgrund ses som en resurs för landsbygdens och skärgårdens mångfald.
Projektperiod: 2011-10-28 – 2013-12-31

Projekt: Entreprenörskollo
Projektägare: Vi Unga
Beskrivning: Syftet med projektet är att genom att arrangera flera kollon med fokus på entreprenörskap få fler unga att själva skapa aktiviteter som andra unga kan engagera sig i. Aktiviteter kan också bli företag eller arbetstillfällen för unga att skriva i CV:t. Syftet med utbildningen är att unga ska få självförtroendet och verktygen att själva ta tag i de samhällsproblem de ser och initiativkraften att aktivera sig i något de brinner för.
LAG beslutade att bifalla projektet med 376 000 kr, varav 54 000 kr från LAG:s Leaderpott och 322 000 kr i projektstöd. Total projektomslutning: 582 380 kr.
LAG:s motivering: Projektet uppfyller målen i Leader Uross utvecklingsstrategi, genomgående tema Barn/Ungdomar samt fokusområde 1. Möjlighet till sysselsättning. Projektet har initierats av en ungdomsorganisation som vill få fler unga att själva skapa aktiviteter. Det kan handla om aktiviteter som andra unga kan engagera sig i eller sådana som blir företag eller arbetstillfällen. Projektet kan bidra till att fler unga får redskap för att forma sin framtid, lär sig hur man tänker entreprenöriellt och hur man kan gå vidare med goda idéer så att de blir faktisk verksamhet. Detta i förlängning kan bidra till att fler skapar sig en sysselsättning på landsbygden och flyttar dit eller bor kvar.
Projektperiod: 2012-02-13 – 2014-03-31

Projekt: Båt- och byggnadsvårdscentrum
Projektägare: Mark och byggnadsvård ek.för
Beskrivning: Ett löst samarbete och kontaktnät mellan hantverkare, entreprenörer, föreningar, organisationer, personer med antikvarisk kompetens och pedagoger i Norrtälje kommun ska samlas för att sprida kunskap och ordna utbildning och kompetensutveckling inom området byggbesiktning, besiktningsman och båt- och byggnadsvård o . Långsiktigt ska projektet bidra till etablering av ett båt- och byggnadsvårdscentrum där också personer utanför den ordinarie arbetsmarknaden kan jobba.
LAG beslutade att bifalla projektet med 461 626 kr kr i projektstöd. Total projektomslutning: 1 173 001 kr.
LAG:s motivering: Projektet uppfyller målen i Leader Uross utvecklingsstrategi, fokusområde 1. Möjlighet till sysselsättning, då kursverksamheten vänder sig till personer utanför arbetsmarknaden som får bättre förutsättningar för ett jobb, samt till personer inom hantverksyrket som kan öka sin kompetens. Vidare jobbar projektet med att lyfta fram och bevara de kulturhistoriska värdena i Roslagen (fokusområde 4. Miljö) samt gynnar Samverkan/Nätverkande genom att utveckla en mötesplats där olika aktörer med intresse för båt- och byggnadsvård kan byta erfarenheter och knyta nya kontakter.
Projektperiod: 2012-03-19 – 2014-05-23

Projekt: Förstudie bredband till Harö
Projektägare: Harö byalag
Beskrivning: Förstudie som syftar till att ta fram underlag som leder till ansökan till Länsstyrelsen om stöd till bredbandsutbyggnad.
LAG beslutade att bifalla projektet med 50 000 kr, varav 15 000 kr från LAG:s Leaderpott och 35 000 kr i projektstöd. Total projektomslutning: 85 000 kr.
LAG:s motivering: Projektet uppfyller målen i Leader Uross utvecklingsstrategi, fokusområde 1. Möjlighet till sysselsättning, genom att med hjälp av snabbare bredband (på längre sikt, dvs efter att förstudien har följts av ett genomförandeprojekt) förbättra kommunikationslösningar. Verksamheter kan fortsätta utvecklas samt att arbete på distans blir enklare. Vidare bidrar snabbare kommunikationslösningar till förbättrade förutsättningar för utveckling av fokusområdena 2. Boende och 3. Livskvalitet samt de genomgående teman Barn/ungdomar och Samverkan/nätverkande.
Projektperiod: 2012-08-09 – 2013-10-30

Projekt: Bredband till Bruket
Projektägare: Brukets bredbandsförening
Beskrivning: Förstudie som syftar till att ta fram underlag som leder till ansökan till Länsstyrelsen om stöd till bredbandsutbyggnad.
LAG beslutade att bifalla projektet med 50 000 kr, varav 15 000 kr från LAG:s Leaderpott och 35 000 kr i projektstöd. Total projektomslutning: 85 000kr.
LAG:s motivering: Projektet uppfyller målen i Leader Uross utvecklingsstrategi, fokusområde 1. Möjlighet till sysselsättning, genom att med hjälp av snabbare bredband (på längre sikt, dvs efter att förstudien har följts av ett genomförandeprojekt) förbättra kommunikationslösningar. Verksamheter kan fortsätta utvecklas samt att arbete på distans blir enklare. Vidare bidrar snabbare kommunikationslösningar till förbättrade förutsättningar för utveckling av fokusområdena 2. Boende och 3. Livskvalitet samt de genomgående teman Barn/ungdomar och Samverkan/nätverkande.
Projektperiod: 2012-10-11 – 2013-10-01