Näringslivsutveckling – besöksnäring

Projekt: Höjd kapacitet på Lundåsvallen
Projektägare: Häverödals Sport Klubb
Beskrivning: Klubben vill genom projektet investera i ett komplett bergvärmesystem som tillgodoser Lundåsvallen med miljövänlig energi samt gör att anläggningen är rustad för större regionala, nationella och ev internationella arrangemang. Samtidigt ska den osäkra vattenförsörjningen få en permanent lösning genom anslutning till det kommunala vattensystemet.
LAG beslutade att bifalla projektet med 369 028 kr, varav 110 708 kr från LAG:s Leaderpott och 258 320 kr i projektstöd. Total projektomslutning: 683 081 kr.
LAG:s motivering: Projektet uppfyller målen i Leader Uross utvecklingsstrategi, fokusområde 3. Livskvalitet genom att öka den sociala attraktionskraften med ett ökat utbud av fritidsaktiviteter och att kunna bjuda in till större arrangemang. Indirekt bidrar projektet också till uppfyllandet av Uross’ mål för ökad sysselsättning då en bättre anläggning leder till fler besökande idrottare vilket kommer att gynna näringsidkare i området (boende, mat mm).
Projektperiod: 2011-08-17 – 2013-09-30 (Slutredovisning inlämnad till Länsstyrelsen)

Projekt: Roland Svenssons Museum
Projektägare: Sällskapet Roland Svenssons Vänner
Beskrivning: Sällskapet Roland Svenssons Vänner vill bygga ett Roland Svensson Museum vid Ramsmora ångbåtsbrygga på Möja. Roland S ateljé finns bevarad på Tornö (tätt intill Möjas nordöstra del), där han bodde från 1950-talet. Ateljén ligger på privat tomtmark och är endast tillgänglig med egen båt. Den gamla ateljébyggnaden tål knappast att flyttas, men inredningen står orörd kvar. Familjen har utlovat att all interiör får flyttas till en ny ateljé, som är mer lättillgänglig för besökare.
LAG beslutade att bifalla projektet med 500 000 kr i projektstöd. Total projektomslutning: 1 496 500 kr.
LAG:s motivering: Projektet uppfyller målen inom Leader Uross utvecklingsstrategi, fokusområden 1. Möjlighet till sysselsättning, fokus Turism/besöksnäringen genom att bygga upp ett nytt besöksmål med den kända konstnären och skärgårdsskildraren Roland Svensson i centrum. Detta ökar Möjaskärgårdens attraktivitet och förbättrar förutsättningar för en utveckling av näringslivet på Möja. Företagarföreningen deltar i projektgruppen och därmed ökar projektet ytterligare nätverkande och samverkan i området. Vidare uppfyller projektet Uross’ utvecklingsstrategins fokusområde 3. Livskvalitet då det värnar om våra kulturvärden och bidrar till ett ökat utbud av kulturaktiviteter.
Projektperiod: 2012-02-06 – 2013-11-01

Projekt: Hallstaviks lägerverksamhet och vandrarhem
Projektägare: Hallsta IK
Beskrivning: Projektet syftar till att utveckla idrottsklubben till ett nytt besöksmål för idrottsturism med en omfattande läger- och cupverksamhet. Idag finns en sådan verksamhet under sommaren och hösten, men nu vill klubben utöka verksamheten till nio månader per år, detta pga många förfrågningar om att anordna läger under vår och höst. Konkret ska ett vandrarhemsboende med 40 bäddar och kök startas. Den utökade lägerverksamheten bedöms kunna locka många besökare från andra orter, något som också kommer att gynna de lokala näringsidkarna. Detta projekt är en del i ett större projekt där Hallsta IK kommer att anlägga konstgräs på fotbollsplanen för att kunna driva verksamheten 9 månader per år.
LAG beslutade att bifalla projektet med 250 000 kr, varav 75 000 kr från LAG:s Leaderpott och 175 000 kr i projektstöd. Total projektomslutning: 400 000 kr.
LAG:s motivering:Projektet uppfyller målen i Leader Uross utvecklingsstrategi, fokusområde 1. Sysselsättning och lokalt näringsliv/företagande, fokus besöksnäring, genom att bygga ett vandrarhem som ger bättre förutsättningar för utökad idrottsturism, cup- och lägerverksamhet. Projektet visar också upp en bra samverkan med det lokala näringslivet, som kommer att gynnas av projektet då besökare handlar i affärer, äter på restauranger, nyttjar taxi och buss och provar på olika aktiviteter utanför de sportsliga som Hallsta IK erbjuder.
Projektperiod: 2012-04-02- 2013-12-12

Projekt: Turistbyrå och kommuninformation på Öregrunds Golfklubb
Projektägare: Öregrunds golfklubb
Beskrivning: Projektet syftar till att skapa en kommuninformationsplats och turistbyrå för att möta informationsbehovet hos besökare till Öregrunds Golfklubb. På anläggningen genomförs ca 25000 besök varje säsong. Av dessa är ca 5000 gäster bosatta utanför Östhammars kommun. Många av dessa efterfrågar information om bl.a. boende, restauranger, sevärdheter, aktiviteter mm. Klubben ser därför att det finns ett behov av att öka tillgängligheten av kommun- och turistinformation både till turister och till sommar- och åretruntboende. God information och gott omhändertagande av besökare ska stimulera till att flera besökare väljer att stanna i kommunen flera nätter och deltar i lokala aktiviteter i större omfattning. Ett mål är också att locka flera att bosätta sig i kommunen. Därigenom gynnar det möjligheterna till näringsverksamhet både i tätorterna och på landsbygden.
LAG beslutade att bifalla projektet med 122 490 kr, varav 15 747 kr från LAG:s Leaderpott och 106 743 kr i projektstöd. Total projektomslutning: 159 240 kr.
LAG:s motivering: Projektet uppfyller målen i Leader Uross utvecklingsstrategi, fokusområde 1. Sysselsättning och lokalt näringsliv/företagande, fokus besöksnäring, genom att utveckla golfklubbens verksamhet till att i samverkan med kommunen och destinationsbolaget Visit Roslagen AB satsa på bättre information och marknadsföring av vad Roslagen och närmare bestämt Söderön har att erbjuda för intresserade besökare. Många besökare efterfrågar information om bl.a. boende, restauranger, sevärdheter, aktiviteter mm och projektet kommer hjälpa till att öka tillgängligheten av kommun- och turistinformation både till turister och till sommar- och åretruntboende. Detta kommer långsiktigt också gynna det lokala näringslivet och förbättra förutsättningarna för sysselsättning i området.
Projektperiod: 2012-10-09 – 2013-12-31

Projekt: Skeboåns sportfiske
Projektägare: Hallstaviksnätverket
Beskrivning: Projektet är ett led i arbetet med att inom ramen för vattendirektivet skapa god ekologisk status i Skeboån. Detta genom arbete med förutsättningar för artrikedomen och den biologiska mångfalden i vattendraget. Men också att skapa ett ekofiske efter vild och självreproducerande havsöring i vacker Roslagsmiljö. Stöd söks nu till utredningar av administrativ, lantmäteriteknisk, juridisk och ekonomisk art för att reda ut förutsättningar för arbetet med det övergripande målet.
LAG beslutade att bifalla projektet med 265 000 kr, varav 79 500 kr från LAG:s Leaderpott och 185 500 kr i projektstöd. Total projektomslutning: 420 750 kr.
LAG:s motivering: Projektet uppfyller målen i Leader Uross utvecklingsstrategi, fokusområdena miljö, besöksnäring och genomgående tema vatten. Detta genom att skapa förutsättningar för samverkan runt Skeboån (mellan Skebobruk och Hallstavik) som långsiktigt kan leda till god ekologisk status i Skeboån. Något som i sin tur kan möjliggöra ett sportfiske av hög kvalitet med havsöring och som följdresultat kommer att skapa bättre förutsättningar för besöksnäringen i/runt Hallstavik.
Projektperiod: 2013-02-04 – 2014-02-28

Projekt: Tärnanområdet – ett utvecklingsprojekt i naturvårdens tecken
Projektägare: Naturskyddsföreningen i Stockholms län
Beskrivning: Genom ett samarbete mellan konferensanläggningen Domarudden, Österåkers kommun, Hembygdsföreningen, Friluftsfrämjandet och Naturskyddsföreningen och andra natur- och kulturengagerade ideella organisationer kan Tärnanområdet öka sin attraktivitet som utflyktsmål och samtidigt bidra till att näringsverksamhet inriktad på naturguidning, friluftsverksamhet och konferens vinner mark i området samtidigt som naturvärden stärks. Idén är att producera naturguidningar och utställningsmaterial för området runt Domarudden.
LAG beslutade att bifalla projektet med 251 264 kr, varav 5 379 kr från LAG:s Leaderpott och 245 885 kr i projektstöd. Total projektomslutning: 286 264 kr.
LAG:s motivering: Projektet uppfyller målen i Leader Uross utvecklingsstrategi, fokusområdena miljö och företagandet/besöksnäring genom att öka tillgängligheten till och kunskap om ett värdefullt naturområde. Bättre skyltning, en utställning och naturguidning i området i kombination med bra marknadsföring kommer att öka förståelsen för kulturlandskapet och dess värde för människan samt öka antalet besökare i området. Särskilt positivt ser Leader Uross på projektets samverkan mellan ideell, privat och offentlig sektor som ger en bra grund för ett långsiktigt hållbart resultat.
Projektperiod: 2013-02-01 – 2014-02-28