Näringslivsutveckling – häst

Projekt: Ridled Kalvsvik
Projektägare: Rid- och körleder i Haninge, ek.för.
Beskrivning: Projektet Ridled Kalvsvik är den första etappen i en successiv utbyggnad av ett sammanhållet ridledssystem i delar av Haninge kommun. Avsikten är bl.a. att denna första etapp skall utgöra ett referensprojekt där erfarenheter och kunskaper vinns och kontaktnät etableras inför kommande etapper. Tidigare studier har visat att det största problemet för hästnäringen i Haninge är bristen på mark att rida på och svårigheten att erbjuda trygga och bilfria ridleder och slingor. 2009 bildades den ekonomiska föreningen Rid- och körleder i Haninge i syfte att stimulera och möjliggöra för intressenter i form av kommun, hästföretagare och markägare att samverka och ta eget ansvar för att utveckla bra förutsättningar för hästverksamheten i kommunen.
LAG beslutade att bifalla projektet med 975 000 kr, varav 30 000 kr från LAG:s Leaderpott och 945 000 kr i projektstöd. Total projektomslutning: 1 500 000kr.
LAG:s motivering: Projektet uppfyller målen inom Leader Uross utvecklingsstrategi, fokusområde 1. Sysselsättning, fokus hästnäringen, genom att stimulera till mer samverkan inom hästnäringen, sammankoppla ridleder samt underlätta för hästverksamhet i samklang övriga intressen (boende, markägare, rekreationsutövare m fl).
Projektperiod: 2010-08-25 – 2013-06-30 (Slutredovisning inlämnad till Länsstyrelsen)

Projekt: Utveckla hästnäringens livskraft i Norrtälje kommun/”Hästriket Roslagen”
Projektägare: Hästriket Roslagen
Beskrivning: Projektet syftar till att skapa en hästvänlig kommun genom ett utvecklingsarbete, utifrån resultaten i en förstudie 2009, som inbegriper samhällsplanering, utveckling av hästnäringen, utbildning/ kompetensutveckling och ökad samverkan/nätverkande runt hästnäringen. Karta och virtuell mötesplats ska skapas. Näringens livskraft ska utvecklas.
LAG beslutade att bifalla projektet med 1 042 000 kr, varav 230 700 kr från LAG:s Leaderpott och 811 300 kr i projektstöd. Total projektomslutning: 1 583 000 kr.
LAG:s motivering: Projektet uppfyller målen inom Leader Uross utvecklingsstrategi, fokusområde 1. Sysselsättning och lokalt näringsliv/företagande med målbilden fler hästföretag, ökad sysselsättning med anknytning till hästverksamhet, ökad lönsamhet och en mer kompetent hästhållning.
Projektperiod: 2011-08-16 – 2014-01-31