Näringslivsutveckling – lantbruk/trädgård

Projekt: Bönder i samverkan
Projektägare: Roslagsbro-Vätö LRF avdelning, ideell förening
Beskrivning: Utveckla befintliga och nya samarbetsformer mellan lantbrukare i området för att öka lönsamheten hos lantbrukarna och att främja en ekologisk hållbar utveckling av lantbruket i området.
LAG beslutade att bifalla ansökan med 76 000 kronor, varav 22 800 kronor från LAG:s Leaderpott och 53 200 kronor i projektstöd. Den privata insatsen i projektet uppgår till 41 125 kronor.
Beslutsmotivering
Projektet samlar intresserade lantbrukare plus bygdegårdsföreningen till att med hjälp av Hushållningssällskapet diskutera nya samverkansformer i syfte att skapa effektivare och mer lönsamma lantbruksföretag. Projektet främjar nätverkandet och samverkan samt bidrar till Leader Uross utvecklingsstrategi, fokusområde 1. Sysselsättning och lokalt näringsliv/företagande samt Leader Uross horisontella mål genom att öka de deltagande jordbruksföretagens konkurrenskraft och entreprenöriella förhållningssätt.
Projektperiod: 1/10 2009 – 30/6 2013 (Slutredovisning inlämnad till Länsstyrelsen)

Projekt: Kött från Roslagen
Projektet genomförs av: Lundkovallkött ekonomisk förening
Beskrivning: Sommaren 2010 bildades den ekonomiska föreningen Lundkovallkött som har som syfte att ”skapa kanaler för att sälja och köpa slaktdjur och kött för lokal konsumtion samt därmed förenlig verksamhet”. Hela kedjan från bonde till bord ska om möjligt stanna inom området Roslagen. Projektet syftar till att komma ut på marknaden med produkten. Efterfrågan på kött från Roslagen är stor men antalet djur är vikande. Att hitta ett koncept med goda exempel som kan bli förebilder för nya producenter att få en lönsam produktion, långsiktigt ska verksamheten rulla av sig själv.
LAG beslutade att bifalla projektet med 487 200 kr, varav 139 160 kr från LAG:s Leaderpott och 348 040 kr i projektstöd. Stockholms läns landstings miljöanslag (Tillväxt, miljö och regionplanering) bidrar med 100 000 kr till projektet. Total projektomslutning: 824 200 kr.
LAG:s motivering: Projektet uppfyller målen inom Leader Uross utvecklingsstrategi, fokusområde 1. Sysselsättning och lokalt näringsliv/företagande, tema Lantbruk med målbilden ”Ökning av lokalt producerade produkter – helst med avsättning i området” genom att stimulera köttproducenter att samverka runt slakt och försäljning till restauranger, tillagningskök och konsumenter i Roslagen. Ökad lönsamhet för köttproduktion ger fler betande nötkreatur och får som kan hålla landskapet öppet, vilket är angeläget då kulturlandskapet hotas av igenväxning. Projektet gynnar vidare en köttproduktion med låg miljö- och klimatpåverkan, i etiskt försvarbara former.
Projektperiod: 2011-08-25 – 2013-12-31

Projekt: Muskö Äppelprojekt
Projektägare: Föreningen ECOVI
Beskrivning: Förstudien ska skapa förutsättningar att etablera ett lokalt äppelmusteri på Muskö. Intresset från lokala markägare och boende att medverka till verksamheten genom att plantera äppelträd på sin mark och/eller i sin trädgård ska undersökas. Former för organisation, finansiering, marknadsföring etc ska tas fram.
LAG beslutade att dela upp projektet i tre steg och att bifalla steg ett med 75 800 kr i projektstöd. Total projektomslutning: 184 625 kr.
LAG:s motivering: Projektet uppfyller målen i Leader Uross utvecklingsstrategi, fokusområde 1. Möjligheter till sysselsättning inom området Lantbruk/trädgård, genom att öka lokal produktion och förädling av äpplen i kombination med att bygga upp en produktionssamverkan på hela Muskö där lokala intressenter/markägare blir del av verksamheten. Något som kan bidra till en positiv utveckling av den lokala ekonomin på ön. Andra aspekter kopplade till Uross’ utvecklingsstrategi som berörs positivt; fler lantbruksföretag, öppna landskap. Vidare bidrar projektet till starkare samverkan och samarbete på ön runt den lokala produktionen på musteriet.
Projektperiod: 2012-02-09 – 2014-07-31

Projekt: Roslagsmat i Norrtäljes offentliga kök
Projektägare: Lantbrukarnas Ekonomi AB
Beskrivning: Projektet vill öka kompetensen hos kommunala politiker och tjänsteman om hur upphandling till offentlig sektor bidrar till ekologisk, ekonomisk och social utveckling inom kommunen och närregionen. Man vill även öka kompetensen hos lantbruksföretagen om vad som krävs för att ”nå marknaden” för den offentliga upphandlingen. Tanken är att bägge målgrupper för projektet får möjlighet att tillsammans kartlägga efterfrågan och tillgång samt hinder och möjligheter med att de offentliga köken i högre grad ska nyttja lokala matproducenter, något som kan stärka det lokala näringslivet.
LAG beslutade att bifalla projektet med 233 500 kr i projektstöd. Total projektomslutning: 284 250 kr.
LAG:s motivering: Projektet uppfyller målen inom Leader Uross utvecklingsstrategi, fokusområden 1. Möjlighet till sysselsättning, fokus lantbruk genom att vilja öka dialogen mellan upphandlingsansvariga och lantbrukare i syfte att göra det enklare för det lokala näringslivet att delta i upphandlingsprocessen. Detta ska långsiktigt bidra till högre lönsamhet inom branschen. Samverkan och nätverkandet mellan aktörer som idag inte alltid talar samma språk gynnas också av projektet.
Projektperiod: 2013-05-30 – 2014-09-30